Home / Blog / Zmiany w zakresie poboru podatku VAT

Zmiany w zakresie poboru podatku VAT

Szereg zmian w zakresie poboru podatku VAT wprowadza obszerna nowelizacja ustawy o VAT, wchodząca w tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających.

Nowelizacja obejmuje m.in.: zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz mechanizmu odpowiedzialności solidarnej nabywcy, zmiany w zakresie odliczeń VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) oraz importu usług, ograniczenie stosowania rozliczeń kwartalnych, obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących, zmiany w zakresie rejestrowania podatników VAT oraz zasad zwrotu podatku VAT, a także przywrócenie sankcji administracyjnej. Większość wprowadzonych zmian ma obowiązywać od początku 2017 roku. Od nowego roku zaczną obowiązywać również nowe regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji VAT.

Katalog towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem był węższy. Dotychczas podatnicy mieli możliwość dostarczenia deklaracji VAT w formie elektronicznej, listem poleconym lub poprzez osobiste jej złożenie w odpowiednim urzędzie skarbowym. Rozliczenia kwartalne mieli możliwość składać mali podatnicy (w postaci deklaracji VAT-7K) oraz pozostali podatnicy (w postaci deklaracji VAT-7D), po wcześniejszym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego. W zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć (WNT) podatnicy mieli możliwość wykazywać VAT należny we właściwej deklaracji podatkowej, poprzez złożenie korekty deklaracji, bez ograniczeń czasowych. Nie rodziło to żadnych negatywnych konsekwencji podatkowych, pomimo zwłoki w zadeklarowaniu VAT należnego, u podatnika nie powstawała zaległość podatkowa. Dotychczasowe regulacje nie przewidywały jaki zakres danych ma znaleźć się w ewidencji VAT prowadzonej przez podatnika. Miała ona umożliwić prawidłowe wypełnienie zeznania podatkowego.

źródło: enova365

Top