Home / Blog / Obowiązek sprawozdawczy w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego

Obowiązek sprawozdawczy w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jedną z nowych zmian w nowym roku jest wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego. Ważne jest przygotowanie firmy na nadchodzące zmiany dlatego prezentujemy poniższe informacje aby łatwiej zrozumieć JPK

Od nowego roku obowiązek sprawozdawczy w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmie również małe oraz średnie przedsiębiorstwa (w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807). Zobowiązane one będą do comiesięcznego przesyłania pliku JPK_VAT (Ewidencji zakupu oraz sprzedaży VAT) do serwisu Ministerstwa Finansów w ślad za przesłaną deklaracją VAT. Dodatkowo od nowego roku obowiązek składania JPK_VAT w formie elektronicznej za okresy miesięczne mają jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Finansów od 1 stycznia 2017 zaczną obowiązywać nowe struktury plików w obszarze VAT – plik JPK_VAT(2) oraz w obszarze Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – plik JPK_PKPIR(2). Zmiany w pliku JPK_ VAT wynikają z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz dostosowania pliku do obowiązującej deklaracji VAT-7(17). Z kolei plik JPK_PKPIR(2) został dostosowany do nowych przepisów wspierających innowacyjność.

Jednolity Plik Kontrolny to nowy obowiązek sprawozdawczy, który obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Polega na przekazywaniu organowi kontrolującemu pliku JPK_VAT co miesiąc, bez wezwania organu kontrolującego oraz pozostałych plików JPK na żądanie. Przekazywane pliki powinny być zgodne ze strukturami xsd opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu przejście z kontroli papierowej na kontrolę elektroniczną. Od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem JPK zostały objęte wyłącznie duże przedsiębiorstwa. Natomiast od 1 stycznia 2017 r. obowiązek przekazywania JPK_VAT będzie dotyczyć również małych oraz średnich przedsiębiorstw, a od stycznia 2018 r. również mikro-przedsiębiorców. Dotychczas obowiązek przekazywania JPK dotyczył 7 struktur, w tym JPK_VAT oraz JPK_PKPIR w pierwszej wersji. Od nowego roku obowiązują nowe struktury tych plików (wersja 2).

Przygotowując się do obowiązku sprawozdawczości w formie JPK w pierwszej kolejności należy zweryfi kować w którym momencie zacznie dotyczyć podatnika obowiązek JPK (styczeń 2017 czy styczeń 2018). Znając już konkretną datę należy zidentyfi kować, czy system informatyczny na którym pracuje fi rma w pełni obsługuje mechanizmy JPK (począwszy od wygenerowania pliku, aż po jego wysyłkę). Jeżeli nie, należy się zastanowić nad wyborem innego dostawcy oprogramowania oraz zweryfi kować politykę rachunkowości w fi rmie. Brak odpowiedniego oprogramowania nie zwalnia podatnika z obowiązku sprawozdawczości JPK, co więcej za nieprzekazanie odpowiednich plików w wskazanych terminach grożą pewne sankcje (kara porządkowa oraz kara grzywny).

Program enova365 w pełni obsługuje mechanizmy JPK. Mogły się już o tym przekonać duże przedsiębiorstwa, które pierwsze pliki przesłały w sierpniu 2016 r. (rozliczenie za lipiec). W programie enova365 istnieje możliwość wygenerowania plików JPK, zgodnie z obowiązującymi strukturami, jak również wysłania plików do serwisów Ministerstwa Finansów. Pliki generowane w systemie są dostosowane do obowiązujących struktur JPK, na bieżąco aktualizowane (wraz z kolejnymi wersjami), co więcej w przypadku „nagłych” zmian wzorcowych struktur lub indywidualnych interpretacji organów kontrolujących, użytkownik samodzielnie może modyfi kować istniejące w systemie defi nicje plików. Na nowy rok, wraz z kolejną wersją programu, dodane zostaną nowe defi nicje plików JPK_VAT(2) oraz JPK_PKPIR(2), zgodne z nowymi strukturami.

Top