Home / Blog / Najważniejsze zmiany w przepisach księgowych

Najważniejsze zmiany w przepisach księgowych

Nowy rok to w również nowe regulacje prawne, wchodzące w życie i dotyczące każdego Przedsiębiorcy. Ważne jest przygotowanie firmy na nadchodzące zmiany w prawie gospodarczym, dlatego prezentujemy poniższe informacje aby łatwiej poruszać się w gąszczu przepisów.

CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH

Zgodnie z nowymi przepisami prawa od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona obowiązkowa centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Jednostka samorządu terytorialnego od nowego roku wstępuje w prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych, które dotychczas były samodzielnymi podatnikami podatku VAT. Centralizacja rozliczeń VAT oznacza, że jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do generowania oraz wysyłania zbiorczej deklaracji VAT oraz zbiorczego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), zawierającego zapisy Rejestru VAT wszystkich jednostek podległych.

Dotychczas samorządowe jednostki organizacyjne (SJO) traktowane były jako odrębne jednostki podatkowe na gruncie przepisów o VAT, a to oznacza, że dokonywały odrębnych rozliczeń w zakresie VAT (przekazywały odrębną deklarację VAT).

„Największym problemem związanym z centralizacją rozliczeń VAT jest konieczność połączenia danych związanych z VAT z różnych systemów informatycznych, na których pracują samorządowe jednostki organizacyjne. a zatem wdrożenia pracy na nowym narzędziu informatycznym. Centralizacja powoduje konieczność opracowania odpowiednich procedur obiegu dokumentów oraz informacji pomiędzy jednostkami a gminą. Rozliczenie podatku VAT dodatkowo komplikuje się w aspekcie ustalenia odpowiedniej proporcji (tzw. prewspółczynnika) odliczenia VAT naliczonego dla jednostek samorządu terytorialnego. Sposób ustalenia tej proporcji został szczegółowo określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów i przewiduje ustalenie proporcji odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzone zmiany będą miały również istotny wpływ na dokumentowanie transakcji dostawy towarów lub usług dokonywanych na rzecz jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego. Na wszystkich  fakturach dokumentujących sprzedaż na rzecz takich jednostek, jako nabywca będzie wskazywana jednostka samorządu terytorialnego nadrzędna (np. gmina), a konkretna jednostka organizacyjna (np. szkoła) będzie mogła być wskazana na fakturze tylko w postaci informacji dodatkowej np. jako odbiorca towaru. Naglący jest czas wprowadzenia centralizacji rozliczeń VAT. Ostateczny termin wdrożenia to 1 stycznia 2017 r.” – Daniel Depa

Wraz z nowym rokiem jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do scentralizowania i usystematyzowania rozliczeń VAT w jednostkach organizacyjnych. Należy się więc zastanowić czy w samorządzie istnieją odpowiednie mechanizmy i narzędzia wspierające proces centralizacji. Istotne jest ustanowienie odpowiednich nowych procedur. Brak przygotowania się do wchodzących zmian niesie ryzyko popełnienia daleko idących błędów, których efektem może być pociągnięcie osób zajmujących się gospodarką fi nansową w gminie do odpowiedzialności.

Program enova365 umożliwi centralizację rozliczeń VAT. Możliwe będzie utworzenie scentralizowanej deklaracji VAT oraz scentralizowanego pliku JPK_VAT, jak również ich wysyłkę. Centralizacja będzie realizowana w oparciu o funkcjonalność dodatku Pracy na wielu bazach. W systemie będzie możliwość wyliczania deklaracji oraz JPK na podstawie danych ze wskazanej grupy baz. Program będzie jednocześnie umożliwiał generowanie odpowiednich faktur, w których wystawcą będzie samorządowa jednostka organizacyjna, a sprzedawcą właściwa jednostka samorządu terytorialnego. Rozwiązanie enova365 zachowuje możliwość stosowania proporcji VAT (tzw. prewspółczynnika), jak również odpowiedniej korekty VAT w pierwszym okresie rozliczeniowym kolejnego roku.

Materiał: enova365

Top