Home / Biznes / Zmiany w CIT i płatnościach gotówkowych.

Zmiany w CIT i płatnościach gotówkowych.

Od 1 stycznia 2017 pojawiły się zmiany dotyczące podatku CIT i  limitu płatności gotówkowych.

Z początkiem roku mali podatnicy będą mogli płacić obniżony podatek CIT w wysokości 15%. Zgodnie z nowymi regulacjami preferencyjną stawkę podatku będą mogli stosować tzw. mali podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro oraz podatnicy rozpoczynający działalność w pierwszym roku swojej działalności.

Dotychczas podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) wynosił 19%, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: Preferencyjna stawka podatku CIT to jedna z regulacji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2016 poz. 1550). Zgodnie z nowelizacją art. 19. ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymuje brzmienie: „1. Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi: 1) 19% podstawy opodatkowania; 2) 15% podstawy opodatkowania – w przypadku: a) małych podatników, b) podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.” Ustawa zawiera również przepisy, które uniemożliwią skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej przedsiębiorcom, którzy np. podzielą fi rmę tylko po to, aby skorzystać z obniżonej stawki CIT. Nowelizacja ustawy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Natomiast limit płatności gotówkowych uległ obniżeniu z 15 tys. euro do 15 tys. złotych.

Wcześniejsze regulacje nakazywały dokonywanie płatności między przedsiębiorcami za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku transakcji powyżej kwoty 15 000 euro. Poniżej tej kwoty płatności za transakcje mogą być regulowane gotówkowo.

Podstawa prawna: Nowe przepisy są następstwem Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2016 poz. 780). Zgodnie z nowymi przepisami zmianie ulega art. 22 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: „Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: (…) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.” Zgodnie z nowelizacją, płatności powyżej kwoty 15 000zł dokonane bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy nie będą mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Nowe przepisy nie mają zastosowania dla transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017r.

Nowe regulacje mają na celu zwiększyć pewność oraz przejrzystość obrotu gospodarczego, z drugiej jednak strony stanowią pewne ograniczenie swobody działalności gospodarczej

źródło:enova365

Top