Home / Blog / ABC oprogramowania ERP – E jak e-biznes

ABC oprogramowania ERP – E jak e-biznes

e-jak-ewidencja

Dzisiaj prezentujemy definicje powiązane z systemami ERP rozpoczynające się na literę „E”

Zwrot Definicja
e- biznes e- biznes (e- business) jest to zestaw aplikacji pozwalający na obsługę za pośrednictwem technicznych środków elektronicznych, zwykle internetu, wielu funkcji zarządzania, a w szczególności:

  • e-Handel (B2C – business to customer)
  • e-Finanse
  • e- Usługi
  • e-Relacje między przedsiębiorstwami (B2B – business to business)
e-Produkcja
e-Produkcja pozwala na dostęp poprzez witrynę internetową do funkcji obsługi produkcji. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia można drastycznie zwiększyć elastyczność zarządzania produkcją.
EAM
Enterprise Aasset Management – EAM, zrządzanie aktywami przedsiębiorstwa): Aktywa przedsiębiorstwa mogą obejmować m.in. siłę roboczą, narzędzia, wyposażenie, materiały i informacje. Celem zarządzania aktywami przedsiębiorstwa jest optymalizacja ich wykorzystania oraz zarządzanie działaniami związanymi z utrzymywaniem majątku w sprawności i możliwie najwyższej wydajności. Kolejnym kluczowym elementem w szeroko rozumianym zarządzaniu majątkiem firmy jest integracja z finansami, kadrami i funkcjami zakupów, jak również produkcji, planowania zapotrzebowania materiałowego oraz systemami planowania zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa.
ECO (engineering change order) Obsługa zmian konstrukcyjnych

Zestawienia konstrukcyjne pokazują, w jaki sposób wyrób jest zbudowany oraz jakie są jego elementy składowe. Na tym zestawieniu pracuje konstruktor nanosząc zmiany i poprawki konstrukcyjne. Zestawienie technologiczne – produkcyjne opracowuje technolog. Pokazuje, jak poszczególne składniki dostarczane są i następnie wykorzystywane w procesie produkcji. W przedsiębiorstwach produkujących skomplikowane wyroby, w których często i dużo jest zmian konstrukcyjnych ważne jest, aby istniała synchronizacja obsługi zmian w bazie danych konstrukcyjnej i produkcyjnej, a w efekcie w powstających i już obsługiwanych zleceniach produkcyjnych i zamówieniach w toku. W pakiecie wymaganym dla takich przedsiębiorstw ta synchronizacja musi odbywać się automatycznie. Zwykle w pakietach do obsługi skomplikowanych wyrobów istnieją osobne bazy danych struktury konstrukcyjnej i struktury technologicznej (produkcyjnej). Są one ze sobą powiązane. Chodzi o to, aby efekty zmian konstrukcyjnych nie powodowały zakupu i produkcji zbędnych składników w sposób zautomatyzowany.

EDI: Elektroniczna wymiana informacji
Elektroniczna wymiana informacji (EDI – Electronic Data Interchange) powinna obejmować przesyłanie zamówień, potwierdzanie zamówień, przesyłanie faktur i korespondencje handlową w jednym z ogólnie przyjętych standardów EDI np. określonych w EDIFAC. Niektóre systemy zawierają automatyczny dostęp do internetu i możliwość wykorzystywania jego technik.
Ekonomiczna wielkość partii
Ekonomiczna wielkość partii w przypadku produkcji zleceniowej może być określona wtedy, gdy uruchomienie produkcji lub zakupu danych materiałów jest określone jako opłacalne. Reguły opłacalności są zapisane w systemie. Zwykle zastosowanie tej techniki uzupełniania zapasów powoduje ich wysoki poziom i duże zaangażowanie środków obrotowych. Technika ta może być stosowana przy ustabilizowanych warunkach produkcji i zaopatrzenia i stabilnych cenach.
Eksploatacja skomplikowanych urządzeń

Są to przedsiębiorstwa nastawione na eksploatację skomplikowanych urządzeń, takich jak elektrownie, cementownie, rafinerie, jedno lub wielozakładowe eksploatujące drogie i skomplikowane wyposażenie techniczne. System informatyczny musi przede wszystkim pomóc w utrzymaniu ruchu w przedsiębiorstwie, w tym zwłaszcza w planowaniu i sterowaniu remontami, zapasami części zamiennych oraz w zarządzaniu finansami.

ERP

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP (enterprise resources planning) jest to zorientowany na finanse system informacyjny, który pozwala na identyfikację i planowanie wykorzystania będących w posiadaniu przedsiębiorstwa zasobów, a głównie nadzorowanie, wysyłkę oraz rozliczanie zleceń klientów oraz kontrolę kosztów. Główne różnice z systemem MRP II są to różnice techniczne takie jak interfejs graficzny użytkownika, relacyjna baza danych, użycie języka oprogramowania czwartej generacji, zastosowanie narzędzi komputerowych do rozwoju oprogramowania, architektura klient / serwer oraz przenoszalność oprogramowania pomiędzy różnymi platformami.

Bardziej ogólnie jest to metoda efektywnego planowania zarządzania wykorzystaniem całością zasobów przedsiębiorstwa niezbędnych do wytworzenia, wysyłki i rozliczenia zleceń klientów w sferze produkcji, dystrybucji lub serwisu.

ETO (engineering to order) – prowadzenie projektów, obsługa produkcji na indywidualne zamówienia klientów

Projektowanie na zamówienie DTO (Design To Order) i ETO (engineering to order) – prowadzenie projektów i obsługa produkcji na indywidualne zamówienia klientów ma miejsce na przykład w przypadku wytwarzania turbin, kotłów, stawiania budynków, budowy statków. Są to długo trwające, na ogół niepowtarzalne projekty, do których często trzeba stosować specjalny moduł zarządzania projektem (czasem wystarczą tylko jego elementy). Charakteryzują się specyficznymi wymaganiami odnośnie planowania technicznego i zarządzania produkcją oraz sposobem planowania i rozliczania wydatków. Dodatkowo często problemem jest tworzenie ofert na wyroby projektowane na zamówienie w krótkich seriach. Czasami występuje rachunek kosztów taki jak dla produkcji budowlanej. Powtarzalność zamówień klientów jest mała lub nawet żadna. ETO stosowane jest zwykle w przypadku wyrobów skomplikowanych o długim cyklu wytwarzania. klient powinien ściśle współpracować podczas procesu projektowania i produkcji wyrobów.

ETO – produkcja projektowa
ETO (engineer-to-order) projektowanie i produkcja na zamówienie. Odnosi się do produktów, dla których klient wymaga specyficznego opracowania inżynierskiego, znaczącej modyfikacji lub zakupu nowych materiałów. Każde zamówienie klienta powoduje powstanie nowych indeksów pozycji asortymentowych, zestawień materiałowych i procesów technologicznych.
Euro
Gotowość aplikacji do obsługi euro wyraża się poprzez właściwą reprezentację walut i kursów oraz odpowiednie algorytmy przeliczania i zaokrąglania w systemie. Niezbędna jest obsługa tej funkcjonalności. Brak jej może spowodować konieczność gwałtownej wymiany systemu.
Euro, obsługa zagadnień walutowych związanych z Unią Europejską
Gotowość aplikacji do obsługi zagadnień walutowych związanych z Unią Europejską wyraża się poprzez właściwą reprezentację walut i kursów oraz odpowiednie algorytmy przeliczania i zaokrąglania w systemie. Brak tej funkcjonalności może spowodować konieczność gwałtownej wymiany systemu w momencie przejścia na euro.
Ewidencja obrotu materiałowego
Jest niezbędna, aby uzyskać informacje o stanach magazynowych. Księgowość przedsiębiorstwa jest zainteresowana w tym, aby na zakończenie miesiąca znać wartość dla każdego z wyróżnionych w planie kont magazynów. Temu podporządkowane są wszelkie działania takie jak:
  • Rejestrowanie każdej transakcji związanej z obrotem materiałowym
  • Inwentaryzacje
  • Wycena magazynów
  • Uściślanie stanów
Dla ewidencji księgowej nie jest istotna sekwencja wprowadzania danych w ciągu miesiąca np. możliwe jest wprowadzanie masowe z opóźnieniem wszystkich wydań, a następnie wszystkich przyjęć. Prowadzi to do nieprawdziwych stanów w trakcie miesiąca np. powstawanie fikcyjnych stanów ujemnych.
W systemie gospodarki magazynowej on line do celów zarządzania niezbędne jest wprowadzanie danych o transakcjach na bieżąco w takiej kolejności w jakiej one zachodzą w rzeczywistości.
Transakcje obrotu materiałowego mogą być w komplecie zdefiniowane w pakiecie oprogramowania, a ich zmiana lub uzupełnienie mogą wymagać prac programowych. Alternatywą jest możliwość definiowania przez użytkownika bez prac programowych własnych transakcji obrotu materiałowego. Zwykle to ostatnie nie jest niezbędne, a spowodowane przyzwyczajeniami.
Ewidencja spływu kosztów
Taka ewidencja jest konieczna do naliczania rzeczywistych kosztów produkcji i rozliczania personelu. Zwykle jest realizowane jako element rozliczania zleceń produkcyjnych lub raportowania realizacji harmonogramu produkcji.
Top