Home / Blog / Zmiana wskaźników ZUS

Zmiana wskaźników ZUS

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ukazał się komunikaty Prezesa ZUS w sprawie nowych kwot i stawek wykorzystywanych przy obliczaniu świadczeń emerytalnych.

Z komunikatów jakie zostały opublikowane możemy dowiedzieć się:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszeniu renty socjalnej:

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) ogłasza się, że od 1 września 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2 813,40 zł.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent:

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) ogłasza się, iż od 1 września 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca:

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2016 r. wynosi 2 813,40 zł;

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2016 r. wynosi 5 224,80 zł.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2016 r.:

Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963) ogłasza się, że wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2016 r. wynosi 101,09%.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r.:

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372) ogłasza się, co następuje:

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2016 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2016 r. do przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. nie przekracza 100% i wynosi 98,8%.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Top